arbetsmiljopolicy-bjurbacks-bygg

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som minst uppfyller den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av. Vi ska även arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet för våra anställda  förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås. På vårat företag skall ingen behöva drabbas av ohälsa eller skador pga bristande arbetsmiljö. Detta kräver engagemang från alla anställda samt ledning.

Vi skall hela tiden jobba med att förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På våra arbetsplatser innebär detta:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och anställda.
 • Resurser ska avsättas för att kunna verka för en bra/säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda, nyanställda, praktikanter el liknande får den information eller introduktion som behövs för att kunna arbeta säkert.
 • Att vi regelbundet undersöker och riskbedömer vår fysiska och psykiska arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg arbetsmiljö.
 • Tillbud rapporteras och utreds.
 • Arbetsmiljöfaktorer ska beaktas vid alla typer av inköp.
 • Att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Personlig skyddsutrustning och förstahjälpen skall finnas på alla arbetsplatser.

Vid våra månatliga personalmöten skall frågan arbetsmiljö vara en stående punkt där vi tillsamman diskuterar förbättringar/ändringar som kan leda oss mot en bra och säker arbetsmiljö.

Vid ledningsgruppsmöten utvärderas arbetsmiljöpolicyn och uppdateras om nödvändigt.

Alkohol- och drogpolicy

Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholförtäring på fritiden skall aldrig påverka vårt jobb.
Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljörisker ska anmälas till företaget.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.
Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

 • Samtliga anställda åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av:
 • Alla anställda informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för bilförare, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Jämställdhetspolicy

Inom vårt företag skall alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.
Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på våra arbetsplatser.

Andreas Perman
VD

 

byggtankar-bjurbacks-bygg

Välkommen att kontakta oss
för ett kostnadsförslag!

Tänk på att lämna en så detaljerad beskrivning som möjligt, exempelvis:

- Plan & fasadritning (gärna måttsatta)
- Enklare rums/byggbeskrivning
- Ta gärna kort på berört projekt

andreas-daniel-bjurbacks-bygg

Radiojingel - Bjurbäcks Bygg