Arbetsmiljö och kvalité

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som minst uppfyller den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av. Vi ska även arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet för våra anställda förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås. På vårat företag skall ingen behöva drabbas av ohälsa eller skador pga bristande arbetsmiljö. Detta kräver engagemang från alla anställda samt ledning.

Vi skall hela tiden jobba med att förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På våra arbetsplatser innebär detta:

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
– Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och anställda.
– Resurser ska avsättas för att kunna verka för en bra/säker arbetsmiljö.
– Alla anställda, nyanställda, praktikanter el liknande får den information eller introduktion som behövs för att kunna arbeta säkert.
– Att vi regelbundet undersöker och riskbedömer vår fysiska och psykiska arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg arbetsmiljö.
– Tillbud rapporteras och utreds.
– Arbetsmiljöfaktorer ska beaktas vid alla typer av inköp.
– Att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
– Personlig skyddsutrustning och förstahjälpen skall finnas på alla arbetsplatser.
– Vid våra månatliga personalmöten skall frågan arbetsmiljö vara en stående punkt där vi tillsamman diskuterar förbättringar/ändringar som kan leda oss mot en bra och säker arbetsmiljö.

Vid ledningsgruppsmöten utvärderas arbetsmiljöpolicyn och uppdateras om nödvändigt.

Miljöpolicy

MVB Umeå skall i sin verksamhet verka för ett långsiktigt kvalitets och miljöarbete i de projekt vi utför.
Vi skall sträva efter att följa standarden ISO 14001 när det kommer till vårt miljöarbete.
Vår personal skall implementeras i vårt arbete gällande miljöarbete genom information på våra månatliga personalmöten.
Vår personal skall genom personligt ansvar och engagemang bidra till att vi tillsamman strävar efter att uppnå de mål MVB Umeå har när de kommer till miljöarbete.

Vi skall uppfylla de lagkrav som finns- Vi skall i största möjliga mån samarbeta med leverantörer och underentreprenörer som aktivt arbetar med miljöarbete.
Vi skall arbeta så att byggavfall minimeras och i de fall de förekommer tas om hand av kompetenta aktörer för återvinning för minsta miljöpåverkan.
Vi skall genom planering på våra projekt minimera frakter och transporter för att förebygga föroreningar.
Bjurbäcks bygg skall vartannat år genomföra ett miljömöte där ansvarig ledning går igenom miljöarbetet för att säkerställa att det krav och mål vi har fylls. Mötet skall dokumenteras.

MVB Umeå skall ständigt arbeta med en strävan att bli bättre när det kommer till miljöarbete.

Kvalitetspolicy

MVB Umeå skall i sin verksamhet verka för ett långsiktigt kvalitets och miljöarbete i de projekt vi utför.
Vi skall sträva efter att följa standarden ISO 9000 när det kommer till vårt kvalitetsarbete.
Vår personal skall implementeras i vårt arbete gällande kvalitet genom information på våra månatliga personalmöten.
Vår personal skall genom personligt ansvar och engagemang bidra till att vi tillsamman strävar efter att uppnå de mål MVB Umeå har när de kommer till kvalitetsarbete.

Vi skall följa de lagkrav som finns
– Vi ska genom hög kompetens och kunskap leverera en bra kvalitet på samtliga av våra projekt.
De material som används i våra projekt skall vara kvalitativt och kostnadseffektivt för våra kunder & beställare.
Vårt nära och öppna samarbete med beställare, underentreprenörer samt leverantörer skall säkerställa projektets kvalitet.
MVB Umeå skall vartannat år genomföra ett kvalitetsmöte där ansvarig ledning går igenom kvalitetsarbetet för att säkerställa att det krav och mål vi har fylls. Mötet skall dokumenteras

Alkohol- och drogpolicy

Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholförtäring på fritiden skall aldrig påverka vårt jobb.
Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljörisker ska anmälas till företaget.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.
Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:
Samtliga anställda åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av:
Alla anställda informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för bilförare, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Jämställdhetspolicy

Inom vårt företag skall alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.
Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på våra arbetsplatser.

Andreas Perman
VD

Jobba hos oss

Kontakta oss

GDPR och cookies

Nå oss

Fakturaadress

MVB Umeå AB
Lärlingsgatan 8
904 22 Umeå
faktura.umea@mvbab.se

Hitta hit

Producerad av CC Mediakonsult